HR Due Diligence


En HR DD bidrar till rätt värdering

av tilltänkt investering.

HR Due Diligence

HR Due Diligence

En HR due diligence (HR DD) ökar kunskapen om individers drivkraft och kapacitet och ger en faktabaserad grund för att sätta in rätt utvecklingsåtgärder. Gjord i ett tidigt stadium i en investerings- eller uppköpsprocess är en HR DD en viktig vägledare för korrekt beslut kring nödvändiga åtgärder för att bibehålla effektivitet. En HR DD bidrar till rätt värdering av tilltänkt investering.

Utmaningar:

I en duedilligence-process är utmaningen att få så mycket information som möjligt under en relativt kort tid. En HR DD fokuserar på människorna:

• Är det rätt personer med rätt kompetens och förmåga som sitter i ledande ställning?
• Är ledningsgruppen rätt sammansatt, arbetar ledningsgruppen mot rätt mål på ett effektivt sätt?
• Organisationskulturens förmåga att hantera förändring.

I en situation där företaget står inför ett uppköp eller sammanslagning finns det intresse hos berörda att visa upp en så bra bild som möjligt. En HR DD ser bakom attityder och ger möjlighet till en så rättvisande bild som möjligt.

Vår lösning

Vår konsult som är leg. psykolog och verksam som organisationspsykolog gör en kartläggning av ledarskapet på företaget. I samband med denna kartläggning genomför konsulten också studiebesök och intervjuer i organisationen. Detta för att få en så heltäckande bild som möjligt av ledningen, företaget och dess utmaningar.

Efter genomförd kartläggning levereras en komplett rapport över:

• Balans- och resultaträkning, bokslut
• Ekonomistyrningen inkl. budget, prognos och uppföljning
• Processer tex attestrutiner och fakturahantering
• Personal och kompetens
• Anställningsavtal och villkor för tex pensioner
• Väsentliga avtal i övrigt
• Stödsystem, funktion och drift


Följ oss på Facebook

Följ oss på Facebook för de senaste nyheterna och erbjudanden.

PrimeQ på Facebook