PrimeQ - En partner. Många specialister.
Informationsplikten skärps och företag beräknas få ökade kostnader

Informationsplikten skärps och företag beräknas få ökade kostnader

Omvärldsbevakning - 21 januari, 2020

Informationsskyldighet för skatterådgivare, eller DAC 6 som EU-direktivet formellt heter, ska börja gälla från och med 1 juli 2020. Det innebär att skatterådgivare med fler blir skyldiga att rapportera gränsöverskridande skatteupplägg inom EU till Skatteverket.

Regeringen har nu lämnat sitt förslag till rapporteringsplikt för skattedrivna arrangemang till Lagrådet. Markus Thaler, ordförande i branschorganisationen FAR:s specialistgrupp för skatt, har gått igenom lagrådsremissen. Han var också med och skrev FAR:s remissvar på det första förslaget som kom i början av 2019.

”Det är glädjande att regeringen tagit intryck av bland andra FAR:s kritik och har dragit tillbaka förslaget att även vissa svenska transaktioner skulle rapporteras”, säger Markus Thaler, Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Just delen om att även inhemska arrangemang skulle rapporteras till Skatteverket var den som mötte kritik från flera tunga instanser när betänkandet var ute på remiss. Förslaget har dock inte slopats helt från regeringens håll, utan frågan bereds fortfarande inom Regeringskansliet.

”Förslaget som nu är ute på remiss är dock fortfarande problematiskt på flera punkter. Även många mindre och medelstora företag har både utlandsverksamhet och utlandstransaktioner men någon nedre gräns för när rapportering måste ske finns inte”, säger Markus Thaler.

Han vänder sig också mot att flera viktiga begrepp inte är definierade i lagtexten, något som kommer att skapa osäkerhet.

”Regeringen vill inte riskera att svenska definitioner skulle strida mot det EU-direktiv som förslag bygger på”, säger Markus Thaler.

Så som lagförslaget ser ut i dag kommer det, oavsett inhemsk rapportering eller inte, att generera ett stort antal rapporter. Markus Thaler säger att regeringen räknar med cirka 95 000 per år, varav 35 000 från företagen.

”Av dessa kommer bara några få att vara av verkligt intresse för Skatteverket. Hanteringen av överskottsinformationen kommer att vara en ren kostnad för företagen och Skatteverket”, säger Markus Thaler.

Håll koll på dessa datum

På Skatteverkets webb listas viktiga datum för DAC 6 att hålla koll på:

1 juli 2020: Lagen om informationsskyldighet för skatterådgivare träder i kraft. (Beslut ska dock tas i riksdagen).
31 juli 2020: Senaste rapporteringstillfället för arrangemang som skett från och med 1 juli 2020.
31 augusti 2020: Senaste rapporteringstillfället för retroaktiva arrangemang (mellan 25 juni 2018 och 30 juni 2020).

Det kommer att vara möjligt att lämna in DAC 6-rapporter elektroniskt genom filuppladdning i e-tjänst, manuell registrering i e-tjänst och API.

Läs mer: Lagrådsremissen om informationsskyldighet för skatterådgivare

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat

Förslag på annan läsning

Ökat antal videomöten har en positiv effekt på både miljön och ekonomin


Under 2020 ökade antalet videomöten lavinartat till följd av coronapandemin som tvingade allt fler att arbeta på distans. Enligt en Sifoundersökning från november 2020 har antalet som arbetar på distans ökat från 14 till 60 procent, vilket är en ökning med drygt 400 procent.

Tre vanliga hot mot företags IT-säkerhet


Vilka är de vanligaste hoten mot ett företags IT-säkerhet och hur går de till?

Så skyddar du ditt företag mot utpressningsattacker


Under 2020 ökade antalet utpressningsattacker med sju gånger jämfört med föregående år, enligt en rapport från BitDefender. Förutom att antalet har ökat, har tillvägagångssätten även utvecklats och intagit nya former. Dessutom har angriparna utökat sin målgrupp, och riktar nu in sig även på små och medelstora företag.